×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính tỷ lệ nhanh

Tài sản lưu động:
kho hiện tại:
Nợ ngắn hạn:

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ nhanh

Máy tính tỷ lệ nhanh này được sử dụng để tính tỷ lệ nhanh.

Định nghĩa tỷ lệ thanh toán nhanh

Trong kinh doanh, hệ số thanh toán nhanh có được bằng cách lấy tài sản lưu động trừ đi hàng tồn kho rồi chia cho nợ ngắn hạn. Thông thường, hệ số thanh toán nhanh phải là 1: 1 hoặc cao hơn, nhưng điều này rất khác nhau trong ngành. Nhìn chung, tỷ lệ này càng cao, công ty càng có tính thanh khoản cao (tức là, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại bằng tài sản lưu động càng tốt). Tỷ lệ tốc độ còn được gọi là tỷ lệ kiểm tra axit.

công thức

Công thức tính tỷ số tốc độ như sau:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho hiện tại) / Nợ ngắn hạn