Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản

Tính tỷ lệ lợi thế thương mại so với tài sản.

Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản
lợi thế thương mại chưa phân bổ:
Tổng tài sản:

Embed Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản Widget

Giới thiệu về Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản

Công cụ tính Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản được sử dụng để tính toán tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản (G / A).

Định nghĩa về tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản

Lợi thế thương mại trên tài sản là một tỷ lệ đo lường lợi thế thương mại được ghi nhận bởi một công ty so với tổng mức tài sản của nó. Nó giúp giám sát việc sử dụng lợi thế thương mại của công ty.

công thức

Công thức tính tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản như sau:

Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản = lợi thế thương mại chưa phân bổ / tổng tài sản

Reference this content, page, or tool as:

"Tỷ lệ lợi thế thương mại trên tổng tài sản" at https://miniwebtool.com/vi/goodwill-to-assets-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/