Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.

máy tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi.

máy tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi
tiền vay:
đặt cọc:

Embed máy tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi Widget

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi Máy tính được sử dụng để tính toán tỷ lệ cho vay trên tiền gửi.

Định nghĩa tỷ lệ cho vay trên tiền gửi

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (còn được gọi là tỷ lệ LTD hoặc LDR) là một thống kê thường được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản của một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Nó chia tổng số khoản vay của một tổ chức tài chính cho tổng số tiền gửi của nó, thường được biểu thị bằng phần trăm.

công thức

Công thức tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi như sau:

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi = Khoản vay / Tiền gửi

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tỷ lệ cho vay trên tiền gửi" at https://miniwebtool.com/vi/loan-to-deposit-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/