Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hoàn vốn

Tính tỉ số vận tốc.

máy tính hoàn vốn
giá gốc:
Giá hiện tại:

Embed máy tính hoàn vốn Widget

Giới thiệu về máy tính hoàn vốn

Máy tính Return on Capital được sử dụng để tính toán lợi tức trên vốn.

định nghĩa lợi tức vốn

Lợi suất tăng vốn là sự tăng giá của một khoản đầu tư so với số tiền đầu tư ban đầu. Ví dụ: nếu một cổ phiếu được mua với giá 10 đô la và giá cổ phiếu đạt 12 đô la, thì lợi tức trên vốn là 20%.

công thức

Công thức tính lợi tức trên vốn như sau:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn = (P1 - P 0 )/ P 0

Trong:
P 0= giá gốc của chứng khoán
P 1= giá hiện tại/giá thị trường của chứng khoán

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hoàn vốn" at https://miniwebtool.com/vi/capital-gains-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính tỷ lệ nhanh