Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính thu nhập thực tế

Tính toán lợi ích thực tế.

Máy tính thu nhập thực tế
Lãi suất danh nghĩa hàng năm: %
Số kỳ thanh toán trong năm:

Embed Máy tính thu nhập thực tế Widget

Giới thiệu về Máy tính thu nhập thực tế

Công cụ tính lợi tức thực được sử dụng để tính lợi tức thực, là tỷ suất lợi tức hàng năm so với lãi suất kỳ hạn, dựa trên lãi suất danh nghĩa hàng năm và số kỳ thanh toán trong một năm.

công thức

Tỷ lệ hoàn vốn thực được tính như sau, trong đó i là tỷ lệ danh nghĩa và n là số kỳ thanh toán trong một năm (ví dụ: 12 nếu lãi được trả hàng tháng):

[1 +(i / n)] n - 1

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính thu nhập thực tế" at https://miniwebtool.com/vi/effective-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/