Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tỷ suất cổ tức

Tính tỷ suất cổ tức.

Máy tính tỷ suất cổ tức
Cổ tức cả năm gần đây nhất:
giá cổ phiếu hiện tại:

Embed Máy tính tỷ suất cổ tức Widget

Giới thiệu về Máy tính tỷ suất cổ tức

Máy tính tỷ suất cổ tức được sử dụng để tính tỷ suất cổ tức.

Định nghĩa lợi tức cổ tức

Tỷ suất cổ tức trên cổ phiếu của công ty là khoản thanh toán cổ tức hàng năm của công ty chia cho giá trị thị trường hoặc cổ tức trên mỗi cổ phiếu chia cho giá mỗi cổ phiếu.

Cách tính tỷ suất cổ tức

Lợi suất cổ tức thường được thể hiện dưới dạng phần trăm. Công thức tính của nó như sau:

Tỷ suất cổ tức = Cổ tức cả năm gần đây nhất / Giá cổ phiếu hiện tại

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tỷ suất cổ tức" at https://miniwebtool.com/vi/dividend-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính tỷ lệ chi trả cổ tức