×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính CAGR

Giá trị ban đầu:
giá trị cuối cùng:
năm:

Giới thiệu về Máy tính CAGR

Máy tính CAGR được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm, là tốc độ tăng trưởng hàng năm của một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể.