Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính tỷ lệ vốn hóa

Tính tỷ suất vốn hóa.

máy tính tỷ lệ vốn hóa
Thu nhập hoạt động ròng hàng năm ($):
chi phí hoặc giá trị ($):

Embed máy tính tỷ lệ vốn hóa Widget

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ vốn hóa

Máy tính tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để tính toán tỷ lệ vốn hóa.

định nghĩa tỷ lệ vốn hóa

Tỷ suất vốn hóa, còn được gọi là tỷ lệ giới hạn, là tỷ lệ giữa thu nhập hoạt động ròng do tài sản tạo ra và giá vốn của nó (giá gốc phải trả để mua tài sản) hoặc giá trị thị trường hiện tại của nó. Nó được sử dụng để ước tính lợi tức tiềm năng của nhà đầu tư đối với khoản đầu tư của họ.

Công thức tỷ lệ vốn hóa

Công thức tính tỷ lệ vốn hóa như sau:

Tỷ lệ vốn hóa = thu nhập / chi phí hoạt động ròng hàng năm (hoặc giá trị)

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tỷ lệ vốn hóa" at https://miniwebtool.com/vi/capitalization-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/