×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính vòng quay tổng tài sản

mạng lưới bán hàng:
Tổng tài sản:

Giới thiệu về Máy tính vòng quay tổng tài sản

Công cụ tính tỷ số vòng quay tổng tài sản được sử dụng để tính tỷ số vòng quay tổng tài sản.

Định nghĩa tổng doanh thu tài sản

Vòng quay tổng tài sản là một tỷ số tài chính đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu cho công ty. Nó được tính bằng cách chia doanh thu thuần cho tổng tài sản.

Công thức tổng vòng quay tài sản

Công thức tính hệ số vòng quay tổng tài sản như sau:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng tài sản