×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính vòng quay hàng tồn kho

chi phí bán hàng hàng năm:
hàng tồn kho trung bình:

Giới thiệu về Công cụ tính vòng quay hàng tồn kho

Công cụ tính vòng quay hàng tồn kho được sử dụng để tính tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho.

Định nghĩa Vòng quay Hàng tồn kho

Trong kế toán, vòng quay hàng tồn kho là thước đo số lần hàng tồn kho được bán hoặc sử dụng trong một khoảng thời gian trong năm. Nó được tính bằng cách lấy giá vốn hàng bán chia cho hàng tồn kho bình quân.

Công thức vòng quay hàng tồn kho

Công thức tính vòng quay hàng tồn kho như sau:

Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán bình quân / hàng tồn kho bình quân

Công thức cho hàng tồn kho bình quân như sau:

Tồn kho trung bình = (Tồn kho ban đầu + Tồn kho cuối kỳ) / 2

đề cập đến

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_turnover