×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Tài khoản tính số ngày phải thu

Những tài khoản có thể nhận được:
bán hàng:
tổng số ngày trong năm tài chính:

Giới thiệu về Tài khoản tính số ngày phải thu

Công cụ tính số ngày của bên nợ được sử dụng để tính toán số ngày của bên nợ, đây là một tỷ lệ được sử dụng để tính xem một công ty mất trung bình bao nhiêu ngày để được thanh toán cho những gì công ty bán và đo lường tốc độ thu tiền mặt từ các bên nợ.

Các công cụ liên quan khác: