×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính giá trị hiện tại một lần

giá trị hiện tại của khoản thanh toán một lần:
Lãi suất mỗi kỳ: %
thời kỳ tổng hợp:

Giới thiệu về Công cụ tính giá trị hiện tại một lần

Công cụ tính giá trị hiện tại của khoản tiền trả một lần giúp bạn tính toán giá trị hiện tại của khoản tiền trả một lần dựa trên lãi suất cố định mỗi kỳ.

một lần

Khoản thanh toán một lần là một khoản thanh toán hoàn chỉnh bao gồm một khoản thanh toán duy nhất, thay vì một loạt khoản thanh toán theo thời gian (chẳng hạn như niên kim).

công thức

Giá trị hiện tại của công thức thanh toán một lần như sau:

công thức giá trị hiện tại thanh toán một lần

Trong:
PV = giá trị hiện tại của khoản thanh toán một lần
FV = Máy tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán một lần
r = lãi suất mỗi kỳ
t = số kỳ tính lãi kép