Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính niên kim ngay lập tức

Tính toán các khoản thanh toán thường xuyên cho các niên kim ngay lập tức.

Máy tính niên kim ngay lập tức
số tiền đầu tư:
lãi suất hàng năm: %
năm: năm
Phương Thức Thanh Toán:

Embed Máy tính niên kim ngay lập tức Widget

Giới thiệu về Máy tính niên kim ngay lập tức

Máy tính niên kim ngay lập tức được sử dụng để ước tính các khoản thanh toán thường xuyên của một niên kim ngay lập tức.

Định nghĩa niên kim ngay lập tức

Niên kim trả ngay là niên kim cung cấp các khoản thanh toán bắt đầu ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian ngắn sau khi mua. Khi bạn muốn bắt đầu kiếm thu nhập càng nhanh càng tốt, bạn có thể sử dụng một niên kim ngay lập tức.

công thức

Công thức tính niên kim ngay lập tức như sau:

Công thức thanh toán niên kim ngay lập tức

Ở đâu
P = định kỳ thanh toán niên kim trả ngay
A = Số tiền đầu tư vào niên kim trả ngay
r = lãi suất hàng năm (tỷ suất sinh lợi hàng năm tính theo niên kim trả ngay)
t = số năm bạn muốn sống và nhận các khoản thanh toán
n = tần suất thanh toán mỗi năm

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính niên kim ngay lập tức" at https://miniwebtool.com/vi/immediate-annuity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/