×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính giá trị tương lai một lần

Giá trị hiện tại của khoản thanh toán một lần:
Lãi suất mỗi kỳ: %
thời kỳ tổng hợp:

Giới thiệu về Máy tính giá trị tương lai một lần

Công cụ tính giá trị tương lai tổng hợp giúp bạn tính toán giá trị tương lai tổng hợp dựa trên lãi suất cố định cho từng thời kỳ.

một lần

Khoản thanh toán một lần là một khoản thanh toán hoàn chỉnh bao gồm một khoản thanh toán duy nhất, thay vì một loạt khoản thanh toán theo thời gian (chẳng hạn như niên kim).

công thức

Công thức tính giá trị tương lai của khoản thanh toán một lần như sau:

giá trị tương lai của công thức số nguyên

Trong:
FV = Máy tính giá trị hiện tại của các khoản thanh toán một lần
PV = giá trị tương lai của khoản thanh toán một lần
r = lãi suất mỗi kỳ
t = số kỳ tính lãi kép