×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính giá trị hiện tại

giá trị đầu tư trong tương lai:
Tỷ lệ chiết khấu cho từng thời kỳ: %
số khoảng thời gian:

Giới thiệu về máy tính giá trị hiện tại

Giá trị hiện tại Máy tính được sử dụng để tính giá trị hiện tại của khoản đầu tư dựa trên giá trị tương lai của khoản đầu tư, tổng số khoảng thời gian và tỷ lệ chiết khấu.