×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính giá trị hiện tại của niên kim trả trước

số tiền thanh toán bằng nhau:
Lãi suất mỗi kỳ: %
số khoảng thời gian:

Giới thiệu về Công cụ tính giá trị hiện tại của niên kim trả trước

Công cụ tính giá trị hiện tại của niên kim trả trước giúp bạn tính toán niên kim tiền mặt đến hạn, được sử dụng để xác định giá trị hiện tại của một loạt các khoản thanh toán bằng nhau và liên tiếp trong một khoảng thời gian, nhưng với các khoản thanh toán bắt đầu từ đầu mỗi kỳ và khoản thanh toán cuối cùng tại một thời điểm xác định. Dừng một khoảng thời gian trước khi khoảng thời gian kết thúc.

công thức

Công thức tính giá trị hiện tại của niên kim trả trước như sau:

Công thức giá trị hiện tại niên kim trả trước

Trong:
PVAD = giá trị hiện tại của niên kim trả trước
C = lượng tương đương
r = lãi suất mỗi kỳ
t = số khoảng thời gian