×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính giá trị tương lai hàng năm tăng trưởng

Trả trước:
Lãi suất mỗi kỳ: %
tốc độ tăng trưởng mỗi thời kỳ: %
số chu kỳ:

Giới thiệu về Công cụ tính giá trị tương lai hàng năm tăng trưởng

Công cụ tính giá trị tương lai của niên kim ngày càng tăng giúp bạn tính toán giá trị tương lai của một niên kim ngày càng tăng (thường được viết tắt là FVGA), là giá trị tương lai của một loạt các khoản thanh toán định kỳ tăng với tốc độ tăng không đổi.

công thức

Công thức tính giá trị tương lai của niên kim tăng trưởng như sau:

Tăng trưởng Công thức tính toán giá trị hàng năm trong tương lai

Trong:
FVGA = Giá trị niên kim gia tăng trong tương lai
C 1= khoản thanh toán đầu tiên
r = lãi suất mỗi kỳ
g = tốc độ tăng trưởng không đổi mỗi kỳ
n = số kỳ