×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณเงินปันผล

เงินปันผลทั้งปีล่าสุด:
ราคาหุ้นปัจจุบัน:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณเงินปันผล

เครื่องคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผลใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

นิยามผลตอบแทนเงินปันผล

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นของบริษัทคือการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทหารด้วยมูลค่าตลาดหรือเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยราคาต่อหุ้น

วิธีคำนวณผลตอบแทนเงินปันผล

อัตราเงินปันผลตอบแทนมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ สูตรการคำนวณมีดังนี้:

อัตราเงินปันผลตอบแทน = เงินปันผลทั้งปีล่าสุด / ราคาหุ้นปัจจุบัน

เครื่องมือทั่วไป