Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

เครื่องคำนวณเงินปันผล

คำนวณผลตอบแทนจากเงินปันผล

เครื่องคำนวณเงินปันผล
เงินปันผลทั้งปีล่าสุด:
ราคาหุ้นปัจจุบัน:

Embed เครื่องคำนวณเงินปันผล Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณเงินปันผล

เครื่องคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผลใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

นิยามผลตอบแทนเงินปันผล

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นของบริษัทคือการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทหารด้วยมูลค่าตลาดหรือเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยราคาต่อหุ้น

วิธีคำนวณผลตอบแทนเงินปันผล

อัตราเงินปันผลตอบแทนมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ สูตรการคำนวณมีดังนี้:

อัตราเงินปันผลตอบแทน = เงินปันผลทั้งปีล่าสุด / ราคาหุ้นปัจจุบัน

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณเงินปันผล" at https://miniwebtool.com/th/dividend-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เครื่องคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผล