Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

nhân đôi máy tính thời gian

Tính toán thời gian nhân đôi để có tốc độ tăng trưởng không đổi.

nhân đôi máy tính thời gian
tỉ lệ tăng trưởng: %

Embed nhân đôi máy tính thời gian Widget

Giới thiệu về nhân đôi máy tính thời gian

Máy tính thời gian nhân đôi được sử dụng để tính toán thời gian nhân đôi cho tốc độ tăng trưởng không đổi.

Nhân đôi thời gian định nghĩa

Trong tài chính, thời gian nhân đôi là thời gian cần thiết để một khoản đầu tư hoặc tiền trong tài khoản chịu lãi tăng gấp đôi về quy mô hoặc giá trị. Nó cũng áp dụng cho sự gia tăng dân số, lạm phát, khai thác tài nguyên, lãi kép và nhiều thứ khác phát triển theo thời gian.

Nhân đôi công thức thời gian

Đối với tốc độ tăng trưởng không đổi, thời gian nhân đôi được tính như sau:

T d = log(2)/ log(1 + r)

Trong:
T d= nhân đôi thời gian
r = tốc độ tăng trưởng không đổi

tăng gấp đôi lịch trình

Một số lần nhân đôi được tính bằng công thức trên được hiển thị trong bảng dưới đây.

R% T d R% T d R% T d R% T d R% T d R% T d R% T d
0.1 693.49 1.1 63.36 2.1 33.35 3.1 22.7 4.1 17.25 5.5 12.95 11 6.64
0.2 346.92 1.2 58.11 2.2 31.85 3.2 22.01 4.2 16.85 6 11.9 12 6.12
0.3 231.4 1.3 53.66 2.3 30.48 3.3 21.35 4.3 16.46 6.5 11.01 13 5.67
0.4 173.63 1.4 49.86 2.4 29.23 3.4 20.73 4.4 16.1 7 10.24 14 5.29
0.5 138.98 1.5 46.56 2.5 28.07 3.5 20.15 4.5 15.75 7.5 9.58 15 4.96
0.6 115.87 1.6 43.67 2.6 27 3.6 19.6 4.6 15.41 8 9.01 16 4.67
0.7 99.36 1.7 41.12 2.7 26.02 3.7 19.08 4.7 15.09 8.5 8.5 17 4.41
0.8 86.99 1.8 38.85 2.8 25.1 3.8 18.59 4.8 14.78 9 8.04 18 4.19
0.9 77.36 1.9 36.83 2.9 24.25 3.9 18.12 4.9 14.49 9.5 7.64 19 3.98
1.0 69.66 2.0 35 3.0 23.45 4 17.67 5 14.21 10 7.27 20 3.8

Reference this content, page, or tool as:

"nhân đôi máy tính thời gian" at https://miniwebtool.com/vi/doubling-time-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

72 máy tính quy tắc