×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính lãi suất đơn giản

hiệu trưởng:
lãi suất hàng năm: %
năm:

Giới thiệu về máy tính lãi suất đơn giản

Máy tính tiền lãi đơn giản được sử dụng để tính tiền lãi đơn giản, có nghĩa là chỉ tiền lãi được trả trên tiền gốc ban đầu, không phải tiền lãi cộng dồn.

Công thức lãi suất đơn giản

Công thức tính lãi đơn giản như sau:

A = P(1 + rt)

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm