Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง

คำนวณดอกเบี้ยทบต้นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง
มูลค่าปัจจุบัน:
อัตราดอกเบี้ย: %
จำนวนรอบ:

Embed เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง

เครื่องคำนวณทบต้นแบบต่อเนื่องใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นและมูลค่าในอนาคตของจำนวนเงินปัจจุบัน เนื่องจากดอกเบี้ยทบต้นอย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม การผสมต่อเนื่อง

การทบต้นแบบต่อเนื่องคือการที่เราปล่อยให้ระยะเวลาการทบต้นเป็นศูนย์ เมื่อดอกเบี้ยถูกคิดอย่างต่อเนื่องตามหลักการและแบบทบต้น นั่นคือ ดอกเบี้ยจะถูกบวกเข้ากับหลักการอย่างต่อเนื่องและจะมีการคิดดอกเบี้ยอีกครั้ง

สูตรผสมต่อเนื่อง

สูตรคำนวณดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง มีดังนี้

FV = PV×e rt

ใน:
FV = มูลค่าในอนาคต
PV = มูลค่าปัจจุบัน
r = อัตราดอกเบี้ย
t = จำนวนช่วงเวลา
e = 2.718281828

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแบบต่อเนื่อง" at https://miniwebtool.com/th/continuous-compounding-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/