×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณการหมุนเวียนสินทรัพย์ทั้งหมด

ราคาขายสุทธิ:
สินทรัพย์รวม:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการหมุนเวียนสินทรัพย์ทั้งหมด

เครื่องคำนวณอัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์ทั้งหมดใช้เพื่อคำนวณอัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์ทั้งหมด

คำนิยามการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

การหมุนเวียนสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่วัดว่าบริษัทใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด คำนวณโดยการหารยอดขายสุทธิด้วยสินทรัพย์รวม

สูตรการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

สูตรคำนวณอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมมีดังนี้

การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม = ยอดขายสุทธิ / สินทรัพย์รวม

เครื่องมือทั่วไป