×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

อาจารย์ใหญ่:
อัตราดอกเบี้ยรายปี: %
ปี:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่าย ซึ่งหมายความว่าจะมีการจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินต้นเดิมเท่านั้น ไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างรับ

สูตรดอกเบี้ยอย่างง่าย

สูตรคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายมีดังนี้

A = P(1 + rt)

ใน:
A = จำนวนเงินสุดท้าย
P = เงินต้น (เงินลงทุนเริ่มแรก)
r = อัตราดอกเบี้ยรายปี
t = จำนวนปี

เครื่องมือทั่วไป