×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính Tỷ lệ Bao trả Lãi suất

EBIT:
chi phí lãi vay:

Giới thiệu về Máy tính Tỷ lệ Bao trả Lãi suất

Máy tính tỷ lệ bao phủ lãi suất được sử dụng để tính toán tỷ lệ bao phủ lãi suất.

Định nghĩa Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất

Tỷ lệ thanh toán lãi vay là việc công ty sử dụngEBIT(thu nhập trước lãi vay và thuế) Là thước đo số lần trả lãi cho khoản nợ. Nó được tính bằng cách chia thu nhập trước lãi vay và thuế của một công ty trong một kỳ cho chi phí lãi vay của công ty trong cùng thời kỳ.

Công thức Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất

Công thức tính tỷ lệ bảo hiểm lãi suất như sau:

Tỷ lệ bao phủ lãi vay = EBIT / Chi phí lãi vay