×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ bảo hiểm phí cố định

EBIT:
Chi phí lãi vay:
thanh toán tiền thuê:

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ bảo hiểm phí cố định

Máy tính Tỷ lệ Phạm vi Bảo hiểm Khoản phí Cố định được sử dụng để tính toán Tỷ lệ Phạm vi Bảo hiểm Khoản phí Cố định.

Tỷ lệ bảo hiểm phí cố định Định nghĩa

Trong kinh doanh, tỷ lệ khả năng thanh toán chi phí cố định là tỷ lệ thể hiện khả năng đáp ứng các chi phí cố định của công ty như tiền lãi và tiền thuê.

công thức

Công thức tính tỷ lệ hoàn trả phí cố định như sau:

Bảo hiểm phí cố định = (EBIT+ Thanh toán tiền thuê) / (Chi phí lãi vay + Thanh toán tiền thuê)