×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณอัตราส่วนความคุ้มครองดอกเบี้ย

EBIT:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณอัตราส่วนความคุ้มครองดอกเบี้ย

เครื่องคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

คำจำกัดความของอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยคือการใช้ของบริษัทEBIT(รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี) การวัดจำนวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ยให้กับหนี้ คำนวณโดยการหารรายได้ของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสำหรับงวดหนึ่งด้วยดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกัน

สูตรอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

สูตรการคำนวณอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยมีดังนี้

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = EBIT / ดอกเบี้ยจ่าย

เครื่องมือทั่วไป