×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính tỷ lệ trang trải nợ

thu nhập hoạt động ròng:
tổng dịch vụ nợ:

Giới thiệu về Công cụ tính tỷ lệ trang trải nợ

Công cụ tính tỷ lệ bao phủ nợ được sử dụng để tính toán tỷ lệ bao phủ nợ của một công ty.

Định nghĩa tỷ lệ bao phủ nợ

Tỷ lệ bao phủ nợ là thước đo khả năng của một đơn vị trong việc tạo ra đủ tiền mặt để đáp ứng các khoản thanh toán nợ của mình, bao gồm cả các khoản cho thuê. Nó được tính bằng cách lấy thu nhập hoạt động ròng chia cho tổng nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ còn được gọi là tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ (DSCR).

công thức DSCR

Công thức tính DSCR như sau:

DSCR = Thu nhập hoạt động ròng / Tổng dịch vụ nợ