Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

คำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น
อาจารย์ใหญ่:
อัตราดอกเบี้ยรายปี: %
ปี:
ความถี่ในการผสม:

Embed เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้นใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นและดูว่าเงินของคุณเติบโตขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นอย่างไร

ดอกเบี้ยทบต้น

การทบต้นหมายความว่าทุกครั้งที่จ่ายดอกเบี้ย จะมีการบวกหรือทบกับเงินต้น และสามารถรับดอกเบี้ยได้ในภายหลัง ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในเงินต้นนี้เรียกว่าการทบต้น ดอกเบี้ยทบต้นสามารถเปรียบเทียบได้กับดอกเบี้ยธรรมดา โดยที่ดอกเบี้ยจะไม่บวกกับเงินต้น

สูตรดอกเบี้ยทบต้น

ต่อไปนี้เป็นสูตรดอกเบี้ยทบต้นสำหรับการทบต้นเป็นงวด:

สูตรดอกเบี้ยทบต้น

ใน:
A = จำนวนเงินสุดท้าย
P = เงินต้น (เงินลงทุนเริ่มแรก)
r = อัตราดอกเบี้ยรายปี
t = จำนวนปี
n = จำนวนงวดทบต้นต่อปี (เช่น 12 ทบต่อเดือน)

หากองค์ประกอบต่อเนื่อง การคำนวณจะเป็นดังนี้:

สูตรผสมต่อเนื่อง

ใน:
A = จำนวนเงินสุดท้าย
P = เงินต้น (เงินลงทุนเริ่มแรก)
r = อัตราดอกเบี้ยรายปี
t = จำนวนปี
e = 2.7182818284

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณดอกเบี้ยทบต้น" at https://miniwebtool.com/th/compound-interest-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/