Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ tính hệ số tiền thuê gộp

Tính hệ số tiền thuê gộp.

Công cụ tính hệ số tiền thuê gộp
Giá bán ($):
Tổng thu nhập tiềm năng ($):

Embed Công cụ tính hệ số tiền thuê gộp Widget

Giới thiệu về Công cụ tính hệ số tiền thuê gộp

Máy tính Hệ số Tổng tiền Thuê được sử dụng để tính Hệ số Giá thuê Gộp.

Định nghĩa hệ số nhân tiền thuê gộp

Hệ số nhân tiền thuê nhà (thường được viết tắt là GRM) là tỷ số giữa giá của một khoản đầu tư bất động sản với thu nhập cho thuê hàng năm của nó. Nó có thể được sử dụng để so sánh và lựa chọn các bất động sản đầu tư mà chi phí hoạt động có thể được mong đợi là nhất quán giữa các bất động sản.

Công thức nhân tiền thuê gộp

Công thức tính tổng số nhân tiền thuê như sau:

Hệ số cho thuê tổng = Giá bán / Tổng thu nhập tiềm năng

đề cập đến

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_Rent_Multiplier

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ tính hệ số tiền thuê gộp" at https://miniwebtool.com/vi/gross-rent-multiplier-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/