×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi

với số lượng dơi:
số lần truy cập trong các lần chạy trên sân nhà:

Giới thiệu về chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi

Số lần đánh bóng trên sân nhà với tỷ lệ gậy Máy tính được sử dụng để tính toán số lần đánh bóng trên mỗi lần chạy trên sân nhà (AB/HR), thước đo tần suất một người đánh bóng đánh một lần chạy trên sân nhà trong thống kê bóng chày.

công thức

Số lần đánh bóng trên sân nhà được xác định bằng cách chia số lần đánh bóng cho số lần đánh bóng về nhà. Được tính như sau:

At-bats per home run = At-bats / Home run hit