Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi

Tính số gậy tại mỗi lần chạy về nhà.

chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi
với số lượng dơi:
số lần truy cập trong các lần chạy trên sân nhà:

Embed chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi Widget

Giới thiệu về chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi

Số lần đánh bóng trên sân nhà với tỷ lệ gậy Máy tính được sử dụng để tính toán số lần đánh bóng trên mỗi lần chạy trên sân nhà (AB/HR), thước đo tần suất một người đánh bóng đánh một lần chạy trên sân nhà trong thống kê bóng chày.

công thức

Số lần đánh bóng trên sân nhà được xác định bằng cách chia số lần đánh bóng cho số lần đánh bóng về nhà. Được tính như sau:

At-bats per home run = At-bats / Home run hit

Reference this content, page, or tool as:

"chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi" at https://miniwebtool.com/vi/at-bats-per-home-run-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính đánh bóng chày