×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Trình trích xuất URL

Dán văn bản và nhấn nút Trích xuất URL và bạn sẽ nhận được danh sách các URL:

Giới thiệu về Trình trích xuất URL

Công cụ này sẽ trích xuất tất cả các URL từ văn bản. Nó hoạt động với tất cả các liên kết tiêu chuẩn, kể cả với các ký tự không phải tiếng Anh nếu liên kết bao gồm một dấu / theo sau bởi văn bản.
Công cụ này trích xuất tất cả các URL từ văn bản của bạn. Nếu bạn muốn xóa các URL trùng lặp, vui lòng sử dụng công cụ Xóa các dòng trùng lặp của chúng tôi.