Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

trình tạo mã QR

Tạo mã QR bằng Google API

trình tạo mã QR
văn bản để mã hóa
kích thước của bức tranh
Mức độ sửa lỗi

Embed trình tạo mã QR Widget

Giới thiệu về trình tạo mã QR

Trình tạo mã QR được sử dụng để tạo mã QR bằng API Google Charts.

Mã QR là gì?

Mã QR là mã ma trận (hoặc mã vạch 2D) có thể được quét bằng máy ảnh của điện thoại và đầu đọc mã QR.

Reference this content, page, or tool as:

"trình tạo mã QR" at https://miniwebtool.com/vi/qr-code-generator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/