Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính natri hiệu chuẩn

Tính toán mức natri hiệu chỉnh.

Máy tính natri hiệu chuẩn
đo natri: mili đương lượng/lít
glucose huyết thanh: mg/dL

Embed Máy tính natri hiệu chuẩn Widget

Giới thiệu về Máy tính natri hiệu chuẩn

Máy tính Natri hiệu chỉnh được sử dụng để tính toán mức natri huyết thanh đã hiệu chỉnh của bệnh nhân dựa trên mức đường huyết hiện tại.

công thức

Công thức tính natri đã hiệu chỉnh được sử dụng trong máy tính này như sau:

Natri hiệu chỉnh = natri đo được + 0,016 x (glucose huyết thanh -100)

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính natri hiệu chuẩn" at https://miniwebtool.com/vi/corrected-sodium-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn