Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn

Tính toán mức canxi hiệu chỉnh.

Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn
mức albumin huyết thanh: g / dl
đo tổng lượng canxi: mg/dL

Embed Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn Widget

Giới thiệu về Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn

Máy tính canxi đã hiệu chỉnh được sử dụng để tính toán mức canxi đã hiệu chỉnh của bệnh nhân dựa trên mức albumin huyết thanh.

công thức

Công thức tính canxi đã hiệu chỉnh được sử dụng trong máy tính này như sau:

Canxi hiệu chỉnh = 0,8 * (4,0 - albumin huyết thanh) + canxi huyết thanh

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính Canxi đã hiệu chuẩn" at https://miniwebtool.com/vi/corrected-calcium-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính natri hiệu chuẩn