×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Chuyển đổi từ sang số điện thoại

Word:

Giới thiệu về Chuyển đổi từ sang số điện thoại

Word to Phone Number Converter được sử dụng để chuyển đổi từ sang số điện thoại theo ánh xạ chữ cái của bất kỳ bàn phím tiêu chuẩn quốc tế nào của điện thoại di động hoặc điện thoại cố định. Ví dụ, số lượng Táo là 27753.

Nếu bạn được phép chọn số điện thoại hoặc số điện thoại di động của riêng mình, bạn có thể sử dụng công cụ này để giúp bạn chọn một số điện thoại dễ nhớ.

thư bản đồ

Trình chuyển đổi Word sang số điện thoại này dựa trên ánh xạ chữ cái của bàn phím tiêu chuẩn quốc tế hiện tại, như hình bên dưới:

12
ABC
3
EDF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ