×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคิดเลข EBITDA

รายได้:
รายจ่าย: ไม่รวมภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

เกี่ยวกับ เครื่องคิดเลข EBITDA

เครื่องคำนวณ EBITDA ใช้ในการคำนวณรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

คำนิยาม EBITDA

ในด้านบัญชีและการเงิน EBITDA เป็นหน่วยวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยไม่รวมดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณเป็นรายได้ลบค่าใช้จ่าย โดยไม่รวมภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

การคำนวณ EBITDA

สูตรการคำนวณ EBITDA มีดังนี้:

EBITDA = รายได้ - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย)

เครื่องมือทั่วไป