Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

thêm số dòng

Thêm số dòng vào mỗi dòng văn bản.

thêm số dòng
Dán văn bản để thêm số dòng:
cộng ở bên trái của mỗi số dòng, chẳng hạn như ký hiệu số.
cộng ở bên phải của mỗi số dòng, chẳng hạn như dấu chấm.
Xóa các dòng trống

Embed thêm số dòng Widget

Giới thiệu về thêm số dòng

Công cụ này được sử dụng để thêm số dòng cho mỗi dòng văn bản đầu vào.

Reference this content, page, or tool as:

"thêm số dòng" at https://miniwebtool.com/vi/add-line-numbers/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/