×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Thêm tiền tố và hậu tố vào văn bản

Dán văn bản được đặt tiền tố / hậu tố:
Tiền tố để thêm vào mỗi dòng:
Hậu tố được thêm vào mỗi dòng:
Xóa các dòng trống

Giới thiệu về Thêm tiền tố và hậu tố vào văn bản

Công cụ này được sử dụng để đặt tiền tố hoặc hậu tố cho mỗi dòng văn bản đầu vào.