×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Xóa dấu cách ở cuối hàng đầu

Dán văn bản bạn muốn xóa khoảng trắng ở đầu/cuối:
xóa khoảng trắng ở đầu
xóa dấu cách

Giới thiệu về Xóa dấu cách ở cuối hàng đầu

Công cụ này được sử dụng để xóa các khoảng trắng ở đầu và / hoặc ở cuối khỏi văn bản.