Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

bộ xử lý dòng văn bản

Áp dụng một mẫu đơn giản cho mỗi hàng.

bộ xử lý dòng văn bản
Dán văn bản để xử lý:
mẫu:
Thay và của mẫu bằng mỗi dòng của văn bản ở trên và số dòng tương ứng.
bỏ qua các dòng trống

Embed bộ xử lý dòng văn bản Widget

Giới thiệu về bộ xử lý dòng văn bản

Công cụ này được sử dụng để áp dụng một mẫu đơn giản cho mỗi dòng văn bản đầu vào. Bạn có thể sử dụng công cụ này để thêm số dòng, tiền tố hoặc hậu tố, v.v. vào mỗi dòng văn bản.

Reference this content, page, or tool as:

"bộ xử lý dòng văn bản" at https://miniwebtool.com/vi/text-line-processor/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/