Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc

Chuyển đổi ounce thành cốc.

Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc
ounce:

Embed Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc

Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc được sử dụng để quy đổi Ounce chất lỏng Mỹ sang Cốc Mỹ.

Công thức chuyển đổi từ Ounce sang Cups

Để chuyển đổi ounce chất lỏng của Mỹ sang cốc Mỹ, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 ounce chất lỏng của Mỹ = 0,125 cốc của Mỹ

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi Ounce sang Cốc" at https://miniwebtool.com/vi/ounces-to-cups-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/