Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính chuyển động học

Giải nhiều bài toán khác nhau liên quan đến chuyển động một chiều bằng cách sử dụng ba phương trình động học khác nhau.

Máy tính chuyển động học
Nhập ba biến đã biết vào các hộp sau, để trống các biến mà bạn đang cố gắng giải quyết. Sau đó, nhấn nút tính toán.

Nhập vận tốc cuối cùng

Nhập vận tốc ban đầu

Nhập gia tốc

Nhập thời gian

Nhập khoảng cách

Embed Máy tính chuyển động học Widget

Giới thiệu về Máy tính chuyển động học

Máy tính phương trình động học có thể được sử dụng để giải nhiều bài toán khác nhau liên quan đến chuyển động một chiều bằng cách sử dụng ba phương trình động học khác nhau.

Phương trình động học

Trong vật lý, có rất nhiều phương trình động học. Máy tính này sử dụng ba trong số các phương trình phổ biến để giải một ẩn số trong một bài toán liên quan đến chuyển động trên tỷ lệ một chiều. Ba phương trình được sử dụng là:
vf=vi+at
d=vit+½at2
vf2=vi2+2ad

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính chuyển động học" at https://miniwebtool.com/vi/kinematics-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính điện