Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.

máy tính điện

Tìm điện áp, dòng điện, điện trở và công suất bằng hai công thức.

máy tính điện
Nhập hai biến đã biết vào các ô bên dưới, để trống biến bạn đang giải quyết. Sau đó nhấn nút tính toán.

Điện áp đầu vào

Đầu vào hiện tại

Kháng đầu vào

nguồn điện đầu vào

Embed máy tính điện Widget

Giới thiệu về máy tính điện

Máy tính điện có thể tính điện áp, dòng điện, điện trở và công suất bằng hai công thức.

phương trình điện

Máy tính này sử dụng hai định luật vật lý, Định luật Ohm và Định luật Watt, để tính toán điện áp, dòng điện, điện trở hoặc công suất.
Hai công thức là:
v=ir
p=iv

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính điện" at https://miniwebtool.com/vi/electricity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính chuyển động học