Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy nén CSS

Nén mã CSS để giảm kích thước tệp.

Máy nén CSS
Dán CSS để được thu nhỏ:

Embed Máy nén CSS Widget

Giới thiệu về Máy nén CSS

CSS Compressor được sử dụng để nén mã CSS bằng cách loại bỏ khoảng trắng, dòng mới, tab và các đối tượng bổ sung khác không cần thiết. Kết quả là CSS được nén cao. Công cụ này cũng hiển thị khoản tiết kiệm thu được bằng cách nén CSS.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy nén CSS" at https://miniwebtool.com/vi/css-compressor/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy nén HTML