Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính CPM

Tính toán chi phí của chiến dịch, CPM và số lần hiển thị.

Máy tính CPM
Điền vào hai bất kỳ để tính trường thứ ba:
Chi phí chiến dịch ($):
CPM ($):
số lần hiển thị quảng cáo:

Embed Máy tính CPM Widget

Giới thiệu về Máy tính CPM

Máy tính CPM được sử dụng để xác định chi phí quảng cáo, giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) và số lần hiển thị (số lần quảng cáo của bạn được hiển thị).

thuật ngữ

số lần hiển thị quảng cáo: Số lần hiển thị quảng cáo biểu thị số lần một quảng cáo được hiển thị.

CPM:CPMCPM là tỷ lệ mà bạn sẽ bị tính phí hoặc thanh toán cho mỗi nghìn lần quảng cáo của bạn được hiển thị. Nó được sử dụng rộng rãi để đặt giá cho quảng cáo biểu ngữ.

chi phí chiến dịch: Đây là tổng chi phí của chiến dịch.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính CPM" at https://miniwebtool.com/vi/cpm-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/