Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính CPC

Tính CPC, CPM hoặc CTR dựa trên hai giá trị còn lại.

máy tính CPC
Điền vào hai trường bất kỳ để tính trường thứ ba:
CPM ($):
CTR: %
CPC($):

Embed máy tính CPC Widget

Giới thiệu về máy tính CPC

Máy tính CPC được sử dụng để tính giá mỗi lần nhấp chuột (cost-per-click) dựa trên giá mỗi nghìn lần hiển thị (cost-per-nghìn lần hiển thị) và tỷ lệ nhấp chuột (click-through rate). Ngoài ra, Máy tính cho phép bạn tính toán CPM hoặc tỷ lệ nhấp chuột dựa trên hai thông số khác.

thuật ngữ

CPM:CPMCPM là tỷ lệ mà bạn sẽ bị tính phí hoặc thanh toán cho mỗi nghìn lần quảng cáo của bạn được hiển thị. Nó được sử dụng rộng rãi để đặt giá cho quảng cáo biểu ngữ.

tỷ lệ nhấp chuột: Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) là số lần nhấp chuột vào quảng cáo chia cho số lần xem trang.

CPC:Giá mỗi nhấp chuột (CPC) là số tiền kiếm được mỗi khi người dùng nhấp vào quảng cáo.

công thức

Công thức tính CPM dựa trên CTR và CPC là:

CPM = 1000×CTR×CPC

Công thức tính CPC dựa trên CTR và CPM là:

CPC = CPM / (1000 × CTR)

Công thức tính CTR dựa trên CPM và CPC là:

CTR = giá mỗi nghìn lần hiển thị / (1000 x CPC)

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính CPC" at https://miniwebtool.com/vi/cpc-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/