Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính lợi tức đáo hạn trái phiếu

Tính lợi suất trái phiếu đến ngày đáo hạn.

Máy tính lợi tức đáo hạn trái phiếu
Giá trái phiếu hiện tại:
mệnh giá trái phiếu:
Lãi suất trái phiếu: %
Các năm để trưởng thành:

Embed Máy tính lợi tức đáo hạn trái phiếu Widget

Giới thiệu về Máy tính lợi tức đáo hạn trái phiếu

Máy tính Lợi suất trái phiếu đến ngày đáo hạn được sử dụng để tính lợi tức trái phiếu đến ngày đáo hạn.

Lợi tức trái phiếu đến ngày đáo hạn Định nghĩa

Lợi suất đáo hạn của trái phiếu (viết tắt là trái phiếu YTM) là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ mà nhà đầu tư sẽ kiếm được bằng cách mua trái phiếu ở mức giá thị trường, giả định rằng trái phiếu sẽ được giữ đến ngày đáo hạn và tất cả các khoản thanh toán lãi và gốc sẽ được thực hiện đúng hạn.

Tính lợi suất trái phiếu đến ngày đáo hạn

Phương trình cho lợi suất đáo hạn (YTM) như sau, trong đó c là khoản thanh toán coupon hàng năm, Y là số năm đáo hạn, r là YTM, B là mệnh giá của trái phiếu và P là giá của trái phiếu.

c×(1 + r) -1 + c×(1 + r) -2 +。 。 。 + c×(1 + r) -Y + B×(1 + r) -Y = P.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính lợi tức đáo hạn trái phiếu" at https://miniwebtool.com/vi/bond-yield-to-maturity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/