Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính lợi tức tương đương trái phiếu

Tính lợi suất tương đương trái phiếu.

Máy tính lợi tức tương đương trái phiếu
mệnh giá:
giá mua:
ngày hết hạn:

Embed Máy tính lợi tức tương đương trái phiếu Widget

Giới thiệu về Máy tính lợi tức tương đương trái phiếu

Máy tính Lợi tức Tương đương Trái phiếu được sử dụng để tính lợi suất tương đương của trái phiếu.

Định nghĩa năng suất tương đương trái phiếu

Lợi suất tương đương trái phiếu trên một khoản đầu tư (viết tắt là BEY) là tỷ suất lợi tức hàng năm được tính toán cho một khoản đầu tư và có thể không được thanh toán hàng năm.

công thức

Công thức tính lợi tức tương đương trái phiếu như sau:

BEY = [(F - P)×365] /(P×D)

Trong:
BEY = Lợi tức tương đương trái phiếu
F = mệnh giá của trái phiếu
P = giá mua
D = ngày hết hạn

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính lợi tức tương đương trái phiếu" at https://miniwebtool.com/vi/bond-equivalent-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/