Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính lợi suất trái phiếu

Tính lợi suất trái phiếu hiện hành.

Máy tính lợi suất trái phiếu
Giá trái phiếu hiện tại:
mệnh giá trái phiếu:
Lãi suất trái phiếu: %

Embed Máy tính lợi suất trái phiếu Widget

Giới thiệu về Máy tính lợi suất trái phiếu

Máy tính Lợi suất Trái phiếu được sử dụng để tính toán lợi suất trái phiếu hiện tại.

Định nghĩa lợi tức trái phiếu hiện tại

Lợi tức trái phiếu hiện tại là tỷ lệ giữa khoản thanh toán lãi hàng năm với giá sạch hiện tại của trái phiếu. Do đó, lợi suất hiện tại chỉ đề cập đến lợi suất trái phiếu tại thời điểm hiện tại. Lợi suất hiện tại còn được gọi là lãi suất, lợi tức, lợi suất nắm giữ hoặc lợi suất đang chạy.

công thức

Công thức hiện tại để tính lãi suất trái phiếu như sau:

Lợi tức trái phiếu hiện tại = Lãi suất hàng năm / Giá sạch

thí dụ

Để tính lợi tức hiện tại của một trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la và lãi suất trái phiếu là 4% được bán với giá 900 đô la (không bao gồm lãi tích lũy), hãy sử dụng:

1. Tiền lãi hàng năm = 1000 x 4% = 40

2. Lợi suất trái phiếu hiện tại = lãi suất hàng năm / giá sạch hiện tại của trái phiếu = 40/900 = 4,44%

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính lợi suất trái phiếu" at https://miniwebtool.com/vi/bond-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/