Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi HEX sang BCD

Chuyển đổi một số thập lục phân sang BCD.

Công cụ chuyển đổi HEX sang BCD
Số thập lục phân:

Embed Công cụ chuyển đổi HEX sang BCD Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi HEX sang BCD

Bộ chuyển đổi Hex sang BCD được sử dụng để chuyển đổi các số Hệ thập lục phân (Cơ số 16) thành BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân) (Từng bước một).

Số thập phân được mã nhị phân

Trong các hệ thống máy tính và điện tử, Số thập phân được mã hóa nhị phân (BCD) là một phương pháp mã hóa số cho các chữ số thập phân, trong đó mỗi chữ số được biểu thị bằng chuỗi nhị phân của chính nó.

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi HEX sang BCD" at https://miniwebtool.com/vi/hex-to-bcd-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/